همدان

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان در شرکت با مسئولیت محدود صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده را اساسنامه مشخص میکند که در اکثر مواقع باحضور سه چهارم اعضا جلسه تشکیل شده و رسمیت می یابد اگر اساسنامه شرکت درمورد حدنصاب اعضا اشاره …

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود در همدان     گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت …

رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود در همدان چه کسانی نمی توانند مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود شوند؟ شرایط لازم جهت مدیرعاملی شرکت با مسئولیت محدود در همدان     گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت …

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان …

حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان آیا انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است؟ آیا میتوان برای شرکت با مسئولیت محدود بازرس انتخاب کرد؟ انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. کارکنان دولت، هر یک از شرکا و یا افراد ثالث می توانند به عنوان بازرس شرکت معرفی شوند. …

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان     گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در …

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

سایر سمت ها در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

سایر سمت ها در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود در همدان سمت اعضا در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت …

سایر سمت ها در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس شرکت با مسئولیت محدود

اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس (اختیاری)شرکت با مسئولیت محدود در همدان اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت در مسئولیت محدود می تواند شخصیت حقوقی باشد و هریک از اشخاص حقوقی باید یک شخص را به عنوان نماینده شرکت خطاب به اداره ثبت معرفی کنند و اعضای شخصیت حقوقی می توانند یا یک نماینده …

اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان: هر گونه سودآوری در شرکت های با مسئولیت محدود مشمول مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مدیران شرکت ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی و اخذ کد اقتصادی می باشند. در کل مالیات بر اساس سود خالص سالیانه شرکت …

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی …

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود ادامه »