بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان
آیا انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است؟
آیا میتوان برای شرکت با مسئولیت محدود بازرس انتخاب کرد؟

انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. کارکنان دولت، هر یک از شرکا و یا افراد ثالث می توانند به عنوان بازرس شرکت معرفی شوند.

در شرکت های با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد، انتخاب هیات نظار الزامی است. با توجه به وظایفی که قانون گذار برای هیات نظار در نظر گرفته است، میتوان گفت هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود معادل بازرس در شرکت های سهامی و تعاونی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هیات نظار مطالعه مقاله هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود پیشنهاد می شود.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان