اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس شرکت با مسئولیت محدود

اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس (اختیاری)شرکت با مسئولیت محدود در همدان

اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت در مسئولیت محدود می تواند شخصیت حقوقی باشد و هریک از اشخاص حقوقی باید یک شخص را به عنوان نماینده شرکت خطاب به اداره ثبت معرفی کنند و اعضای شخصیت حقوقی می توانند یا یک نماینده را بصورت دائمی معرفی کرده و یا هر زمان که صلاح داشتندنماینده خود را عزل و  نماینده دیگری را به اداره ثبت و شرکت اصلی معرفی کنند.در شرکت مسئولیت محدود می توان مدت تصدی هیئت مدیره هم بصورت محدود و هم بصورت نامحدود انتخاب کرد.

در شرکت مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری می باشد

براساس ماده111قانون تجارت اشخاص نامبرده نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند
1 – محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادرشده است.
2 – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت.
سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که بموجب قانون در حکم خیانت درامانت یاکلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی دراموال عمومی.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان