مجمع عمومی موسسین در شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی موسسین در شرکت با مسئولیت محدود اولین مجمع برگزار شده در شرکت است که در آن هم در خصوص مفاد اساسنامه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و هم در خصوص انتخاب مدیران که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد اتخاذ تصمیم صورت می گیرد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان