هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود : هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار باشد (109).
انتخاب هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود: این هیأت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند.(109 و 165)

مدت تصدی هیات نظار: انتخاب هیأت نظار بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید ‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. (109 و 165) از این بند از قانون برداشت می شود که در صورتی که مدت تصدی هیات نظار در اساسنامه و یا صورتجلسه مجمع عادی ذکر نشده باشد، هیات نظار برای مدت نامحدود تعیین شده و موظف به نظارت بر عملکرد هیات مدیره می باشد.

تعداد اعضای هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود: هیأت نظار حداقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود. (109 و 165)

وظایف هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود: هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند تمام سرمایه نقدی در زمان تشکیل شرکت تادیه شده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی شرکا نیز تقویم شده باشد. مسئولیت بررسی تقویم صریح سهم الشرکه های غیر نقدی هر یک از شرکا و قید آن در شرکتنامه به عهده هیات نظار می باشد. (96 و 67 و 109) در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدودی، در هنگام تاسیس، پرداخت تمام سرمایه نقدی و یا تقویم تمام سهم الشرکه های غیر نقدی و قید آن در شرکتنامه انجام نشده باشد، این شرکت از درجه اعتبار ساقط است لیکن اعضای شرکت در مقابل افراد ثالث نمی توانند به این بطلان استناد نمایند. (100) اگر حکم ابطال شرکت به استناد این ماده صادر شود شرکاء مقصر در ابطال، هیأت نظار و مدیرهایی که در زمان ابطال یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این ‌بطلان به صورت تضامنی مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است. (101)
اعضاء هیأت نظار هر سال، پس از بررسی دقیق دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت موظف است نسبت به تهیه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نماید و هر گاه در ‌تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌ دلائل خود را بیان ‌کنند. (109 و 168)
گزارش هیات نظار باید حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع تهیه شده باشد و هر یک از شرکا یا نمایندگان آنها می‌تواند در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌ بیلان و صورت دارایی و گزارش هیأت نظار اطلاع حاصل نماید. (109و 170)
اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند. (109 و 167)
هیأت نظار باید لااقل سالی یک مرتبه ‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. ‌هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده نیز دعوت نماید. (ماده 109 قانون تجارت).
با توجه به وظایفی که قانون گذار برای هیات نظار در نظر گرفته است می توان هیات نظار را معادل بازرس در شرکت های سهامی و تعاونی در نظر گرفت.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان