هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود : هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار باشد (109). انتخاب هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود: این هیأت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور …

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »