موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند در همدان موضوع شرکت عبارت است از فعالیتی که شرکت به آن اشتغال داشته و برای آن منظور به ثبت رسیده است. با توجه به ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل شده است. …

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ادامه »