شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در همدان شرکت نامه سندی است معمولا یک صفحه ای که در آن خلاصه اطلاعات شرکت از جمله نام، نوع شخصیت حقوقی، موضوع فعالیت، مدت فعالیت، نشانی محل فعالیت، میزان سرمایه، مشخصات شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک، دارندگان حق امضا و غیره ذکر شده، به …

شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ادامه »