شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در همدان

شرکت نامه سندی است معمولا یک صفحه ای که در آن خلاصه اطلاعات شرکت از جمله نام، نوع شخصیت حقوقی، موضوع فعالیت، مدت فعالیت، نشانی محل فعالیت، میزان سرمایه، مشخصات شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک، دارندگان حق امضا و غیره ذکر شده، به تایید و امضای کلیه شرکا می رسد.

مطابق ماده 97 قانون تجارت در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکا و تعیین میزان دقیق سهم هر یک از شرکا از آورده غیر نقدی الزامی است. این مورد مهم ترین بخش از شرکت نامه بوده و عدم ذکر این موارد باعث ابطال شرکت نامه خواهد شد لیکن مطابق ماده 100، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئول هستند و حق استناد به بطلان را ندارند.

در موادی از قانون تجارت از جمله ماده 105، 106، 107، 108، 111 و 114 به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود اشاره شده است اما در صورتی که همه جزئیات در شرکت نامه قید شده باشد، قانون الزامی برای تصویب اساسنامه ذکر نکرده است. با این حال در روال جاری فعلی اداره ثبت شرکت ها، شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه، باید دارای اساسنامه نیز باشد. اساسنامه حاوی کلیه مقررات و طریقه عمل، اختیارات، وظایف، نحوه تصمیم گیری، میزان حق رأی و قدرالسهم شرکا از سود و زیان شرکت می باشد و در واقع قراردادی است که چگونگی اداره شرکت در آن مشخص شده و روابط بین شرکا تابع آن می باشد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان

امور ثبتی و حقوقی خود را به حرفه ای ها بسپارید…