شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود در همدان مطابق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان آورده خود در شرکت مسئول قروض …

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »