حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود

تعیین حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان با توجه به مفاد اساسنامه شرکت توسط هیات مدیره یا مجمع عمومی تعیین شده و کاملا در اختیار مدیران شرکت می باشد. در شرکت های با مسئولیت محدود حق امضا را میتوان با توجه به شرایط و مقتضیات شرکت، بر عهده مدیرعامل، اعضای هیات …

حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »