حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود

تعیین حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان با توجه به مفاد اساسنامه شرکت توسط هیات مدیره یا مجمع عمومی تعیین شده و کاملا در اختیار مدیران شرکت می باشد. در شرکت های با مسئولیت محدود حق امضا را میتوان با توجه به شرایط و مقتضیات شرکت، بر عهده مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات مدیره خارج از شرکا، بازرس، اعضای هیات نظار و حتی افرادی خارج از شرکا و خارج از مدیران شرکت تعریف نمود. به هر ترتیب درج مهر شرکت به همراه امضای صاحبان مجاز حق امضا همواره الزامی است.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان