حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان در شرکت با مسئولیت محدود صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده را اساسنامه مشخص میکند که در اکثر مواقع باحضور سه چهارم اعضا جلسه تشکیل شده و رسمیت می یابد اگر اساسنامه شرکت درمورد حدنصاب اعضا اشاره …

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »