چه مواردی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می گردد؟ تغییراتی که باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کرد

درج آگهی های ثبت شرکت در روزنامه های کثیر الانتشار در همدان منظور از روزنامه های کثیرالانتشار نشریات چاپی صحافی نشده ای است که در قطع روزنامه به صورت سراسری، استانی یا محلی با هر تیراژی به صورت روزانه یا غیر آن به صورت مرتب منتشر می شود و لیست آنها در وبسایت وزارت فرهنگ …

چه مواردی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می گردد؟ تغییراتی که باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کرد ادامه »