انتخاب نام برای شرکت با مسئولیت محدود

انتخاب نام برای شرکت با مسئولیت محدود در همداندستور العمل انتخاب نام در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان نام: عنوانی است که در ماده ای از اساسنامه اشخاص حقوقی که ثبت شده یا میشوند جهت شناسایی آنها قید گردیده و تعیین می گردد. برای ثبت شرکت انتخاب 5 نام پیشنهادی که هر کدام …

انتخاب نام برای شرکت با مسئولیت محدود ادامه »