مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان تغییر مفاد اساسنامه در شرکت های با مسئولیت محدود در مجمع عمومی فوق العاده انجام می گردد.   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت …

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »