فن آوران شبکه امن راهبرد

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 6320 و شناسه ملی 10820063615 در تاریخ 04/07/1401 ساعت 10 با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل شد.

 1. خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 دارای 800.000 ریال سهم الشرکه
 2. آقای سیدمحمد حسینی به کد ملی 3875786866 دارای 200.000 ریال سهم الشرکه

پس از احراز حضور صاحبان صد در صد سرمایه شرکت رسمیت جلسه اعلام موضوع افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود شریک و افزایش سهم الشرکه شرکا مطرح و النهایه با عنایت به گواهی موجودی حساب :

خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 با پرداخت100.000 ریال به صندوق (حساب بانکی) شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 900.000 ریال افزایش داد.

خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ با پرداخت50.000 ریال به صندوق (حساب بانکی) شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.

آقای سید مهدی حسینی به شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ با پرداخت50.000 ریال به صندوق (حساب بانکی) شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به  1.200.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در  اساسنامه اصلاح گردید.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

لیست سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه به قرار زیر می باشد:

 1. خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 دارای 900.000 ریال سهم الشرکه
 2. آقای سیدمحمد حسینی به کد ملی 3875786866 دارای 200.000 ریال سهم الشرکه
 3. خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 4. آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه

به خانم مرجان سراج پویا با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

 

سیدمهدی حسینی زهرا شریف زاده سیدمحمد حسینی مرجان سراج پویا
       

صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 6320 و شناسه ملی 10820063615 در تاریخ 04/07/1401 ساعت 12 با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل شد.

 1. خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 دارای 900.000 ریال سهم الشرکه
 2. آقای سیدمحمد حسینی به کد ملی 3875786866 دارای 200.000 ریال سهم الشرکه
 3. خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 4. آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه

پس از احراز حضور صاحبان صد در صد سرمایه شرکت رسمیت جلسه اعلام موضوع کاهش سرمایه شرکت از طریق عودت سهم الشرکه شرکا مطرح و النهایه:

آقای سیدمحمد حسینی به کد ملی 3875786866  با دریافت 200.000 ریال از صندوق شرکت، کل سهم الشرکه خود را دریافت نمود و از زمره شرکا خارج گردید و زین پس هیچ گونه حق و سهمی در شرکت ندارند.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.200.000 ریال به  1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در  اساسنامه اصلاح گردید.

لیست سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه به قرار زیر می باشد:

 1. خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 دارای 900.000 ریال سهم الشرکه
 2. خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 3. آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه

با تایید کلیه اعضای حاضر در جلسه تعداد اعضای هیات مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به خانم مرجان سراج پویا با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

امضاء حاضرین:

 

 

 

سیدمهدی حسینی زهرا شریف زاده سیدمحمد حسینی مرجان سراج پویا
       

صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)

مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 6320 و شناسه ملی 10820063615 در ساعت 14 مورخ 04/07/1401 با حضور کلیه شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل شد:

 1. خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 دارای 900.000 ریال سهم الشرکه
 2. خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 3. آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ دارای 50.000 ریال سهم الشرکه
 • پس از احراز حضور صاحبان صد در صد سرمایه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب شد:
 • خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 ،آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵، خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ و آقای محمد رسولی به کد ملی 3770027361
 • مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند یک نفر باشد.
 • اینجانبان اعضاء هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

به خانم مرجان سراج پویا با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

مرجان سراج پویا سیدمهدی حسینی زهرا شریف زاده محمد رسولی  
عضو و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شریک عضو هیات مدیره

شریک

عضو هیات مدیره

شریک

عضو هیات مدیره

خارج از شرکا

 

مهر شرکت

 

 

 

صورتجلسه هیئت مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت فن آوران شبکه امن راهبرد ثبت شده به شماره 6320 و شناسه ملی 10820063615 در تاریخ 04/07/1401 ساعت 16  با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به تنفیض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل اتخاذ تصمیم شد.

خانم مرجان سراج پویا به کد ملی 3873493128 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای سیدمهدی حسینی شماره ملی ٣٨۶١٢٠٨١٠۵ و خانم زهرا شریف زاده به شماره ملی ٣٨٧٢۵١٨۵٣۵ و آقای محمد رسولی به کد ملی 3770027361  به سمت اعضای اصلی هیات مدیره .

بر اساس ماده 14 اساسنامه و مواد 35 و 36 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیات مدیره با تفویض اختیار خود به مدیرعامل برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود: وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوی خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی.

به خانم مرجان سراج پویا با حق توکیل به غیر وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

مرجان سراج پویا سیدمهدی حسینی زهرا شریف زاده محمد رسولی  
رئیس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل

 

عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره مهر شرکت