چه کسانی باید پلمب دفاتر داشته باشند:

کلیه افرادی اعم از شخصیت حقیقی وحقوقی که دارای کسب و کار می باشند و مالیات برای آنها در نظر گرفته می شود

پلمب دفاتر قانونی 
 

اولن قدم برای اینکه شرکت نشان بدهد در امر مالیات شفاف است،ارائه دفاتر پلمب شده می باشد بهمین دلیل اگر دفاتر را ارئه نکند و یا ایراد و نقصی در آنها داشته باشد از طرف امور مالیاتی جریمه می شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی باید سال مالی ،ماه ملی وروزمالی را مشخص کنند و یک آدرس دقیق جهت دریافت دفتر درسامانه وارد کنند.

دفترهایی که در دسترس هست و شرکتها از آن به عنوان دفاتر مالیاتی استفاده میکنند شامل دفتر روزنامه و کل به تعداد صفحات پنجاه برگ،صدبرگ و دویست برگ می باشد

پس از تکمیل اطلاعات در سامانه و اخذ پذیرش نهایی از رسید پذیرش نهایی و اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری پرینت گرفته می شود.

پس از پست و تایید ثبت دفاتر توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها می توانید از طریق پیگیری درخواست هزینه های لازم را بصورت اینترنتی پرداخت نمایید.

برخی از قواعد پرکردن دفاتر پلمب عبارتنداز:

کلیه معاملات و صادرات و واردات دردفاتر مذکور باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص نوشته شود معمولا برای آنکه دفاتر روزنامه و کل خط خوردگی پیدا نکند از درستی مبالغ و اطلاعات اطمینان حاصل شد وارد دفاتر اصلی کنید

دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار میبرند درصورتیکه مطابق مقررات این قانون تنظیم شود بین تجار در امور تجاری سندیت خواهد داشت درغیراین صورت علیه صاحب آن معتبر است (قانون تجارت ماده 14)بتنابراین دقت لازم را برای تحریر پلمب دفاتری به خرج دهید.