مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده:
– معرفی نامه در سربرگ شرکت با مهر و امضای مجاز جهت پیگیری امور ارزش افزوده و اخذ گواهی.
– نام کاربری و کلمه عبور سامانه دارایی (کد اقتصادی)
– کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) تمام اعضای شرکت
– تمام مدارک شرکت (اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت)
– تاییدیه کد پستی شرکت (کد پستی سند و اجاره نامه و آخرین نشانی قانونی شرکت یکی باشد)