طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن در قالب سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به میزان سهام آنهاست. به بیان دیگر در صورتی که شرکت سهامی خاص به اشخاص ثالث بدهکار گردد، مسئولیت هر یک از سهامداران در پرداخت بدهی، صرفا به میزان مبلغ اسمی سهام وی می باشد.
شرکت سهامی می تواند برای فعالیت گوناگون از جمله امور بازرگانی، خدماتی، تولیدی و غیره تشکیل گردد (موضوع ماده دو لایحه اصلاحی قانون تجارت)
شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شود. شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهام خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در زمان تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.
مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است (ماده 4). به بیان دیگر در صورتی که شرکت سهامی خاص به اشخاص ثالث بدهکار گردد، مسئولیت هر یک از سهامداران در پرداخت بدهی، صرفا به میزان مبلغ اسمی سهام خود می باشد لیکن موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند (ماده 23).

شرکت سهامی خاص ….

هزینه تاسیس شرکت سهامی خاص در همدان

مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی خاص در همدان

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های سهامی خاص

آیا میتوان نوع شرکت را بعد از تاسیس تغییر داد؟
تغییر شرکت سهامی خاص به سایر انواع شرکت در همدان

انتخاب نام برای شرکت سهامی خاص
دستور العمل انتخاب نام در شرکت های سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص عبارت “سهامی خاص” باید بدون فاصله، قبل یا بعد از نام شرکت در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به صورت واضح وخوانا قید شود. (تبصره ذیل ماده 4)

نشانی محل فعالیت شرکت سهامی خاص

مدت فعالیت شرکت سهامی خاص

موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند – در شرکت سهامی خاص چه موضوعاتی نیاز به مجوز دارند؟

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد اعضا جهت ثبت شرکت سهامی خاص
آیا یک نفر به تنهایی می تواند شرکت سهامی خاص ثبت نماید؟
قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران و اعضاء هیات مدیره را در شرکت های سهامی خاص تعیین ننموده است لیکن طبق نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیات هیات مدیره در شرکت سهامی خاص نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. با عنایت به اینکه اعضای هیات مدیره باید از بین سهامداران انتخاب گردد (ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت)، وجود حداقل سه نفر سهامدار در شرکت سهامی خاص الزامی است. از سوی دیگر با عنایت به لزوم انتخاب دو نفر بازرس (بازرس اصلی و بازرس علی البدل) در این نوع شرکت، برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی خاص حضور حداقل 5 نفر الزامی است.

در قوانین جمهوری اسلامی محدودیتی برای تعداد بیشتر اعضا در نظر گرفته نشده است.

محتوای آکارئون