رتبه بندی شرکت ها و اخذ گرید پیمانکاری از رتبه 5شروع میشود و د ررتبه5شرکت ها با داشتن شرایط میتوانند2رتبه را راخذ کنند

شرایط رتبه 5

 دو سوم اعضا مهندس هریک حداقل 3سال سابقه بیمه مرتبط 

اگر در شرکت بخایین تک رتبه داشته باشید میتوانید یک مهندس باحداقل7سال سابقه بیمه مرتبط معرفی کنید

مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات
الف- مدارک شرکت
• کپی تمام صفحات اساسنامه و اولین صورتجلسه موسسین
• کپی اظهارنامه های ثبتی
• کپیA4 ازهمه روزنامه های رسمی
• کپی آخرین صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده (با ذکر درصد سهام)
• کپی همه صفحات آخرین اظهارنامه مالیاتی
• کپی همه گواهی صلاحیتهای قبلی

ب- مدارک افراد
• کپی صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، کپی آن نیز لازم است).
• کپی پشت و روی کارت ملی
• کپی پشت و روی کارت پایان خدمت
• عکس 4×3
• مدارک شخصی هر شخص باید در یک صفحه قرار داشته باشد (مطابق نمونه).
• کپی مدارک تحصیلی (برای اعضای صرفا سهامدار لازم نیست)
• پرینت و پسورد سابقه بیمه تامین اجتماعی (برای کلیه اعضای هیئت مدیره و امتیازآور)
• گواهی کار (فقط برای اعضای امتیازآور)

ج- پروژه های کاری
• کپی ابلاغیه قرارداد
• کپی مواد مربوط به موضوع، مدت و مبلغ
• کپی 25 درصد قرارداد (در صورت وجود)
• کپی مفاصا حساب (در صورت عدم وجود مفاصاحساب، کپی آخرین صورت وضعیت لازم است).

کلیه مدارک باید مهر و امضای شرکت داشته باشند.