مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی:
کپی کارت‌ملی و شناسنامه متقاضی
کپی کارت ملی و شناسنامه مالک
کپی سند مالکیت
کپی اجاره نامه (۲ نسخه) ممهور به مهر اتحادیه
نام مستاجر قبلی
نامه اتحادیه به صورت سیستمی ارسال گردد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده:
– معرفی نامه در سربرگ شرکت با مهر و امضای مجاز جهت پیگیری امور ارزش افزوده و اخذ گواهی.
– نام کاربری و کلمه عبور سامانه دارایی (کد اقتصادی)
– کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) تمام اعضای شرکت
– تمام مدارک شرکت (اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت)
– تاییدیه کد پستی شرکت (کد پستی سند و اجاره نامه و آخرین نشانی قانونی شرکت یکی باشد)

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی:
– کپی‌سند ملک محل فعالیت، کپی کارت ملی مالک، در صورت اجاره ای بودن، اجاره نامه به نام شرکت، در صورتی که کاربری ملک مسکونی و مالک از اعضای شرکت‌یا نزدیکان آنها باشد نامه مالک.
– دفترچه تکمیل شده ثبت نام اشخاص حقوقی که امضا صاحبان حق امضا مجاز شرکت در صفحه ۵ آن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
– کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) تمام اعضای شرکت
– تمام مدارک شرکت (اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت)
– تاییدیه کد پستی شرکت (کد پستی سند و اجاره نامه و آخرین نشانی قانونی شرکت یکی باشد)
– شماره تلفن همراه اعضای شرکت
– اطلاعات حساب بانکی‌شرکت (نام بانک، نام‌شعبه، کد شعبه، نوع حساب، شماره حساب)