همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود در همدان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

چرا شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیم؟

هزینه تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در همدان

مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود

آیا میتوان نوع شرکت را بعد از تاسیس تغییر داد؟

دستورالعمل تغییر نوع شرکت ها به یکدیگر

انتخاب نام برای شرکت با مسئولیت محدود

نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

حداقل تعداد اعضا جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود

اعتبار شرکت با مسئولیت محدود

میزان تعهد شرکا (سهامداران) در شرکت با مسئولیت محدود

هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

سایر سمت ها در هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

اشخاص حقوقی بعنوان هیات مدیره یا بازرس شرکت با مسئولیت محدود

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود

پلمب دفاتر قانونی برای شرکت با مسئولیت محدود

مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های با مسئولیت محدود

گزارش فصلی در شرکت های با مسئولیت محدود

تحریر دفاتر قانونی در شرکت های با مسئولیت محدود

اظهارنامه مالیاتی برای شرکت های با مسئولیت محدود

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

مجامع در شرکت با مسئولیت محدود

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی موسسین در شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی عادی در شرکت های با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی عادی در شرکت با مسئولیت محدود

نحوه اتخاذ تصمیم در غیاب شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب آرا جهت تصویب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

انتخاب مدیران و بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود

در صورت فوت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود چه باید کرد؟

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس، تغییر و انحلال شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود

تغییر موضوع فعالیت در شرکت های با مسئولیت محدود

نقل و انتقال سهام (سهم الشرکه) در شرکت با مسئولیت محدود

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

وضعیت سهم الشرکه (سهام) بعد از فوت در شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

چه مواردی باید در روزنامه رسمی منتشر گردد؟ تغییراتی که باید در روزنامه رسمی به چاپ برسد

چه مواردی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می گردد؟ تغییراتی که باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کرد