انواع اظهارنامه و موعد تسلیم ان ها :
– اظهارنامه ارث:تا یک سال پس ازتاریخ فوت متوفی
– اظهارنامه اجاره املاک:تا پایان تیرماه سال بعد
-اظهارنامه اشخاص حقیقی:تا پایان خردادماه سال بعد
-اظهارنامه اشخاص حقوقی :تا ۴ماه بعد ازپایان سال مالیاتی
-اظهارنامه انحلال :قبل از تشکیل مجمع عمومی یا سایرارکان صلاحیتدار
-اظهارنامه اصلاحی :یک ماه پس ازمهلت تسلیم اظهارنامه
-اظهارنامه ارزش افزوده ۱۵روز پس از پایان فصل

درتعریف کلی فرارمالیاتی می توان گفت :
اقدامات غیرقانونی مثل
حساب سازی
عدم ارائه دفاتر رسمی
انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی ….
با قصد فرار از پرداخت مالیات را فرار مالیاتی می گویند .

انواع حساب ها
1-حساب های دائم :
حساب های ترازنامه ای و اصلی که از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شوند.
2-حساب های موقت :حساب های سود و زیانی کهدر پایان دوره از تطبیق انها سود یا زیان حاصل می شود .
3-حساب های مختلط:
حساب های دائمی هستند که بخش یا تمام ان تبدیل به موقت شده است .

تغییر نشانی سایت سازمان امور مالیاتی


📱به اطلاع می رساند سایت سازمان امور مالیاتی از نشانی intamedia.ir به نشانی جدید 
intamedia.workplace.ir

یا 

new.tax.gov.ir

تغییر پیدا کرده است

✅قابل توجه پیمانکاران
وسایر مودیان مالیاتی

⭕️اقدامات لازم در خصوص نحوه اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر آنچه در دستورالعمل مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۰ مقرر شده است

۱ . ادارات امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران را جهت تکمیل به آن ها ارائه نمایند

۲ . پیمانکاران مکلفند نسبت به تکمیل فرم برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و ترجیحاً همراه اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی تحویل نمایند

۳ . ادارات امور مالیاتی در پایان هر دوره ( از سال ۱۴۰۰ )، وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار با توجه به ساز و کار اعلام شده اقدام نمایند

۴ . پیمانکاران موظفند در مواردی که بابت مطالباتشان، اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور ( معادل بدهی فقط بخش مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه ) را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

حسابداری شرکت خود را به ما بسپارید